بازدیدکنندگان گرامی شاهکتاب

کتابچه های جیبیِ زیر

علت پیدایش ادیان
مزدلخ (شجره نامه خمینی ) از هند تا پاریس
وادار کردن تختی به خودکشی
فاجعه سینِما رکس
حرکت مزدلخ از نجف تا حکومت بر ایران
تقسیم غنایم و تعیین مقام های حکومت
ایجاد تشیع در ایران
جنایات حسن صباح وتربیت فدایی ها
هرکتابچه به مبلغ ده یورو ، ارسال توسط پست
سفارش‌های خود رابه ایمیل شاهکتاب ارسال فرمایید


shahketab@gmail.com
دانلود پی دی اف دانلود تصویرadibjafary@yahoo.com