خواننده خردمند

در زبان پارسی واژه واقعیت ، معنای واقعه ، وقوع و رخ دادن میدهد .مثلا در اخبار می گویند ، بر اثر وقوع سیل فلا ن شد . در حالی که در چرایی آن واقعه ، علت وقوع سیل ، باریدن باران بیش از حد تحمل آن مکان بوده . این چرایی وعلت هر واقعیت را در زبان پارسی حقیقت می نامند . واژه حقیقت همیشه در پشت واژه واقعیت قرار دارد وچرایی و علت هر واقعیت را توضیح می دهد . اما هیچگاه در پشت واژه حقیقت ، واژه واقعیت وجود ندارد که بخواهد چرایی آن حقیقت را توضیح دهد . یعنی اینکه حقیقت مجرد است .
اینکه بعداز چند قرن در فرهنگ این سرزمین سر و کله کتابی با زبان فاخر، ساده و حدود چهارده هزار بیت شعر عروضی پیدا شده که حقیقت واقعیت های تاریخ ایران را بررسی کرده ، چه دلیلی غیر از عشق به ایران و فرهنگ آن می تواند داشته باشد .
علت آنکه ایران تا کنون تجزیه نشده و هر گز هم نخواهد شد ، با اینکه اغلب در اشغال بیگانگان بوده ، آنست که ایرانی ها و اقوام ایران، با داشتن شناسنامه ایرانی در جهان ،کسی هستند . اما اگر از ایران جدا شوند جایی برای رفتن ندارند و دیگر در جهان کسی نخواهند بود .
شاه کتاب واقعیت تاریخ ایران و آن بخش از جهان را که به ایران ربط دارد کنار زده وبه بررسی حقیقت در پشت آن پرداخته است ، تا پا سخی به کج اندیشان و بد خواهان ایران در جهان باشد ، تا آیندگان و فرزندان ایران بهتر از پیشینیان از وطن خویش حراست کنند . پژوهشگر خردمند که از نیت زشت مدرک سازان وجاعلان اسناد آگاه است بیش از دیگران شاه کتاب را کاوش و جستجو خواهد کرد. متجا وزان وغارتگران تا کنون علا وه بر مادیات ایران ،فرهنگ و معنویات آن را هم غارت یا مصادره به مطلوب کرده اند ویا با جعل و دستکاری از کار انداخته اند و آنچه بجا مانده قطره ای از آن دریا ست که همین قطره هم جهان را به حیرت انداخته ، برای مثال خیام دانشمند بزرگ در کنار آن دانش حیرت آور شصت وچهار دو بیتی در شرح رفتار های عالم ماده وعالم معنا سروده که جهان را به حیرت انداخته اما رندان با افزودن چند صد دو بیتی به آنها دیوانی برای او ساخته اند که در آن حرف اصلی گم شده و آن دانشمند بی مانند را شاعری شراب خوار در ذهن مردم عوام جای داده اند ، همچنین مصادره حافظ ودیگران را می شود ذکر کرد .
برای جلوگیری از دخل و تصرف در متون شاه کتاب عکس های صفحات کتاب اصلی به همان ترتیبی که در کتاب است برای رویت وخواندن عموم در سایت شاه کتاب به نمایش در آمده که تر تیب مباحث و تعداد ابیات آنها مشخص می باشد.

دانلود پی دی اف دانلود تصویرadibjafary@yahoo.com